Edició i disseny de la publicació
setmanal “Strangé” destinada als punts
de lloguer d’estrenes en DVD

Videocaixa
VCX24H
Editor Daniel Pujal
Textes Roger Estrada
-

Any 2004, Projecte pertanyen a la categoria Publicació

Projectes Relacionats

  • Videocaixa – Marca

Back